Wat wij bieden

 • Psycho-educatie ASS, AD(H)D
 • Ambulante begeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Schoolondersteuning
 • Dagbesteding
 • Sport/voeding/balans
 • Weerbaarheidstrainingen

Doelen

 • Leren werken met een dagstructuur
 • Leren omgaan met overzichten
 • Omgaan met financiën
 • Werken naar zelfredzaamheid
 • Leren contact te maken met anderen
 • Leren contacten te onderhouden
 • Opkomen voor jezelf
 • Grenzen durven stellen
Silhouet Individueel

Rots & Water-training

Bij kinderen en jongeren de sociale en emotionele competenties op een positieve manier bevorderen. En problemen voorkomen en/of verminderen in het:

 • intrapersoonlijke domein; hoe zien leerlingen zichzelf?
 • interpersoonlijke domein; hoe gaan leerlingen met elkaar om?

Intrapersoonlijk zijn onder andere psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag en depressieve gevoelens.
Interpersoonlijke domein zijn onder andere het verminderen of voorkomen van:

 1. Agressie
 2. Seksueel grensoverschrijdend gedrag

‘Geef me de 5’ (methodiek)

Een methodiek waarbij we kijken wat cliënten (met autisme) nog wél kunnen, wat ze moeilijk vinden en wat ze echt niet meer kunnen. Belevensgerichte zorg richt zich onder andere op zoekend reageren, positieve contacten en de belevingswerelden van de cliënt.

Boksend Opvoeden

Boksend Opvoeden helpt jongeren die het lastig vinden om naar zichzelf en elkaar te kijken om dat toch te doen en sterker te worden. Weerbaarder. Boksend Opvoeden zet boksen in als mentale, fysieke en emotionele weerbaarheidstechniek; door professionele begeleiding, een veilige omgeving, heldere regels en binnen sterke pedagogische kaders.

ADHD-Nederland

We kijken verder dan het ‘ongewenste gedrag’ date een ander zet. De ervaring leert dat AD(H)D leidt tot specifieke problemen op sociaal en cognitief vlak, zoals dingen niet afmaken, geen rust ervaren, gepest worden op school, relaties onderhouden en in de opvoeding. We proberen in de coaching een gebalanceerd evenwicht te vinden tussen oorzaak en gevolg. Dus sleutelen aan de binnenwereld, maar ook verbetering willen zien in de buitenwereld. Dat is ons uitgangspunt.

Autisme op je Bord

Autisme op je Bord is een interactieve werkvorm. De bedoeling is in gesprek te gaan met jezelf en anderen over wat de diepdoordringendheid van het autisme precies inhoudt. Hoe kan ik door naar het gedrag te kijken ontdekken welke oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen?
Autisme Op je Bord helpt ontdekken, is doelgericht, maakt nieuwsgierig, biedt structuur, geeft duidelijkheid, geeft inzicht en stimuleert op punten die zinvol zijn.

Brain Blocks

Het doel van Brain Blocks is door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten, en in die van anderen. We gaan ervan uit dat meer inzicht tevens leidt tot anders kijken naar ervaringen, wat vervolgens het denken, voelen en handelen beïnvloedt.

Cliënt aanmelden of
eerst meer informatie?